* | bible | weymouth | 63. 2 john              

Chapter 1